Diensten

Adviesdiensten, meestal in de vorm van detachering,  worden verzorgd door vennoot Robert. Hij adviseert op de rekenkundige thema’s, waardoor er in veel werk sprake is van een belangrijke ICT-component. Zo adviseerde hij op de dossiers stikstofdepositie/AERIUS, Maatregelen Luchtkwaliteit (NSL, SLA), Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Databeheer DCMR, geluid (GPP’s). Zijn kracht ligt in het bij elkaar brengen van ervaring en kennis van uitvoering, beleid, wet- en regelgeving en ICT. 

Onder het menu projecten vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten. Hieronder onze visie op ICT-ontwikkeltrajecten. 

De uitdagingen van milieu-ICT-projecten: onze visie

De uitvoering van milieubeleid is in toenemende mate afhankelijk van ICT-componenten. Voor veel overheidsorganisaties zorgt dit voor een forse uitdaging bij ontwikkeling van ICT of data(beheer): men krijgt geen grip op de interactie tussen de verschillende aspecten. 

Samenhang van rekenkundige milieuthema’s

Veelal ontbreekt het overheidsorganisaties aan (basis)kennis en ervaring op een of meerdere van bovenstaande aspecten waarbij men zich verliest in andere aspecten, maar niet tot de kern komt. 

Robert levert ondersteuning bij de ontwikkeling van ICT, met een kennis van de uitvoering, de juridische kaders en beleid. Door dit overzicht wordt het mogelijk om gericht een concrete oplossing uit te werken die recht doet aan de wensen, in lijn is met de uitvoering en voldoet aan de juridische en beleidsmatige kaders. Zo wordt planmatig naar een resultaat toegewerkt waarin stakeholders actief zijn betrokken. Dát is de toegevoegde waarde die Geo-Logica levert.