Dashboard Adequaat Toezicht Inrichting voor stikstof

De provincie Brabant heeft er voor gekozen om naast veehouderijen ook andere inrichtingen te beoordelen in het kader van de Wet natuurbeheer. De omgevingsdiensten zijn belast met de uitvoering van deze taak. Aan de diensten is het de opdracht om in te schatten in welke mate inrichtingen-zijnde-niet-veehouderijen mogelijk een overschrijding hebben van de legale situatie ten aanzien van de Wnb. Aangezien de meeste bedrijven niet over een Wnb-toestemming (vergunning, PAS-melding) beschikken mogen zijn nauwelijks enige bijdrage aan depositie leveren. In totaal kent de provincie echter ca. 450.000 KvK-inschrijvingen, waarvan onvoldoende informatie beschikbaar is over de hoeveelheid emissie van NOx en depositie in relatie tot de Wnb. (Het huidige toezicht is vooral ingeregeld op de reguliere werkvelden zoals Wabo, BRZO, etc.).

Om de diensten te ondersteunen wordt een dashboard ontwikkeld waarbij met beschikbare data de bedrijven kunnen worden geselecteerd die potentieel een impact hebben op de Natura-2000 gebieden. Dit dashboard zullen de diensten gebruiken bij de programmering van hun toezicht.