Verkenning Monitor Gelderse Stikstofmaatregelen

Provincie Gelderland logo

In opdracht van de provincie is Geo-Logica gevraagd een verkenning uit te voeren naar een Monitor voor de Gelderse Maatregelen Stikstof, in het kader van het VLLG / NPLG. Verantwoording en monitor van de voorgang van maatregelen is wenselijk op basis van de afgesproken emissie-doelstellingen, maar ook om de depositie-daling in beeld te krijgen.

Dat is niet alleen van belang in het kader van de gebiedsprogramma’s en de Wet Stikstof (Wsn), maar ook voor de uitvoering. van de VTH-taken in het kader van de Wet natuurbescherming. En niet op de laatste plaats voor de natuur zelf uiteraard.